Programa que favorece o desenvolvemento integral do alumnado a través da práctica da actividade física e deportiva.
Os principais obxectivos desta proposta son:
• Disfrutar da actividade motriz e deportiva como un medio para sentirse a gusto consigo mesmo e cos demais.
• Participar con independencia do nivel de habilidade alcanzado, aceptando as normas e respectando as diferenzas entre os participantes.
• Adquirir hábitos hixiénicos e saudables directamente relacionados coa práctica de actividades motrices e deportivas.
• Desenvolver as habilidades motrices básicas e aquelas directamente vinculadas ás prácticas deportivas elixidas (especialmente nos últimos cursos de Ed. Primaria).
• Desenvolver as capacidades motrices, con especial incidencia nos elementos fundamentais das perceptivo-motrices e as socio-motrices xenéricas (Ed. Infantil), así como os específicos directamente vinculados ás prácticas deportivas (Ed. Primaria).
• Resolver situacións vinculadas a unha práctica deportiva mediante a selección e o dominio de habilidades motrices.
• Proporcionar aos escolares, a través do deporte, experiencias gratificantes e con sentido, que lles orienten á hora de utilizar adecuadamente o seu tempo libre.
Por todo isto, as propostas están adaptadas ao nivel madurativo dos participantes, comezando co XOGO como recurso lúdico e pedagóxico na etapa de Educación Infantil e o Deporte nos últimos anos de Educación Primaria. Para os primeiros cursos de Primaria óptase polo PREDEPORTE e outras propostas que se sitúan a cabalo do Xogo e o Deporte.
A metodoloxía empregada baséase nun modelo participativo e activo de todos os membros do grupo que, independentemente do seu nivel de habilidade, logre que se sentan a gusto na actividade. Unha metodoloxía que desenvolva aspectos como a creatividade, a experimentación múltiple, a resolución de conflitos e o crecemento persoal.

PERÍODO DE REALIZACIÓN
Do 1 de outubro de 2020 ao 31 de maio de 2021.
DESTINATARIOS
Preferentemente o alumnado de Ed. Infantil e Ed. Primaria. Tamén poderá ter cabida o alumnado de E.S.O., Bacharelato e F.P. de Grao Medio e Superior.
RATIO
Mínimo 10 escolares para formar grupo. A partir de 19, desdoblarase o grupo.
Os grupos formaranse por tramos de idade de 2 ou 3 cursos consecutivos.
HORARIO
De luns a venres das 16:00 as 18:00 h. Dúas sesións alternas á semana, dunha hora cada sesión.
COTAS TRIMESTRAIS A ABOAR
Aboaranse 3 cotas ao longo do curso 20/21 nos seguintes períodos:
• Período outubro-decembro: 15€ por participante e escola deportiva.
• Período xaneiro-marzo: 15€ por participante e escola deportiva.
• Período abril-maio: 10€ por participante e escola deportiva.
PRAZOS E LUGAR DE INSCRICIÓN
Do 1 ao 20 de setembro de 2020.
A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones posta a disposición segundo o centro educativo no que estea matriculado a nena ou o neno participante.

QUE ACTIVIDADES ELEXIR?: As que seleccione a ANPA do teu centro de entre todas as que figuran no seguinte cadro: